Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ)

De diaconieën van de kerken in Zeewolde (diaconie betekent letterlijk: dienen) vormen de schakel tussen kerk en maatschappij: omzien naar elkaar in de samenleving, gemeenschapsopbouw, (materiële) zorg voor hulpbehoevenden, ziekenbezoek, ondersteuning bij rouwverwerking en communicatie 'over de grenzen'. Daarbij opereren zij vanuit de eigen kerkgemeenschap zonder aanzien des persoons.

Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ)

Het ligt dan ook voor de hand, om op het terrein van de zorg voor de samenleving de krachten te bundelen. In een convenant dat in 2007 is ondertekend door de deelnemende kerkgenootschappen, is er gekozen voor de volgende doelstelling:

Omzien naar de medemens en helpen waar geen helper is. Als dienende mensen vanuit het gezamenlijk geloof in God en de liefde van Christus, bieden wij als eerste praktische diaconale hulp zonder aanziens des persoons voor de Zeewolder gemeenschap; niet vanuit wat ons scheidt maar wat ons samen bindt, met één gezicht naar buiten!

Het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde houdt zich bezig met de volgende activiteiten en vraagstukken;

  • Onderlinge uitwisseling van informatie en afstemmen van activiteiten van de aangesloten kerken;
  • Het signaleren van de hulpvragen vanuit de samenleving;
  • Het bieden van praktische individuele hulp in tijdelijke situaties;
  • Gevraagd en ongevraagd consulteren op het vlak van kerk en maatschappij;
  • Participatie in/deelname aan bestuurlijke of sociale organisaties. Denk hierbij aan de Burgertafel (gemeente Zeewolde) en de Maatschappelijke Dienst Flevoland (MDF).
  • Het Platform is een gezamenlijk aanspreekpunt vanuit de kerken voor de lokale overheid.

De aangesloten kerken zijn enthousiast over de samenwerking. “Zo kunnen we met één mond een veel krachtiger geluid laten horen en meer invloed uitoefenen over lokale vraagstukken van kerk en samenleving, zijn we in staat effectiever individuele hulp te verlenen voor hen die dit nodig hebben en kunnen we efficiënter opereren dan vanuit elke kerk afzonderlijk”! Bewust is gekozen voor een lichte organisatie in de vorm van een interkerkelijk platform. Zodoende kunnen de afzonderlijke diaconale instellingen van de verschillende kerken blijven functioneren.

Het IDPZ participeert in de jaarlijks terug kerende acties en staat borg voor voldoende financiën.

De Kerst- en Paasactie, de Zomeractie. Daarbij zorgt ze voor voldoende vrijwilligers ook voor het wekelijkse brooddelen. Het IDPZ ondersteunt de regelmatige inzameling van mannenkleding voor mensen in de Penitentiaire Inrichting te Lelystad. Zij is ook betrokken bij de, sinds 2018 georganiseerde, kerstmaaltijd in Het Kruispunt.