Sacramenten

Heilige Doop

Het water van de doop staat symbool voor de vergeving van zonden. Net zoals het water je schoonwast, wast God ons hart schoon. Zo wil God laten zien dat we voor hem vrij van schulden zijn. Want Christus heeft voor ons betaald. Je hoort bij hem in dit leven, maar ook na je dood leef je bij hem verder. In onze kerk worden pasgeboren kinderen van gemeenteleden gedoopt als teken dat ze door Jezus een kind van God zijn. De doop is een teken van nieuw leven en wij geloven dat onze kinderen daar direct al onderdeel van mogen uitmaken. De doop is een teken en zegel, een symbool van vergeving, waar in onze traditie de kinderen al direct bij betrokken worden.

Heilig avondmaal

Het Heilig Avondmaal is een symbolische maaltijd in de kerk. Brood en wijn zijn tekens van het lichaam en het bloed van Jezus Christus. We denken op dat moment aan de Here Jezus. Hij stierf aan het kruis voor ons. Daarmee betaalde hij de straf die mensen verdiend hadden. Mensen doen verkeerde dingen, maar Jezus wil de straf voor hen dragen, hij houdt van mensen. Aan deze maaltijd doen gemeenteleden mee en gasten die het belijden van ons geloof ook onderschrijven. 

Het Heilig Avondmaal vieren we elke 1e zondag van de maand in de morgendiensten. Daarbij wordt gewisseld tussen de even en oneven weken zodat mensen met een vast dienstrooster ook in de gelegenheid zijn om eens in de 2 maanden aan de viering deel te nemen.

Openbare geloofsbelijdenis

In de hemel is de Heer. Zijn macht is overal. Dit is voor ons heel zeker. De zekerheden van het geloof zijn de geschiedenis door de mensen van de kerk samengevat in verschillende geloofsbelijdenissen. Die belijdenissen zijn als documenten in de eerste plaats een service aan de kerken. Hierbij een overzicht van de belijdenissen die in onze kerk worden gebruikt:

In onze kerk leggen jongeren vaak een openbare geloofsbelijdenis af nadat ze het catechetisch onderwijs hebben afgerond. Wij zien het belijdenis afleggen van de jongeren als een antwoord op de doop.